Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1 – Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ascending People BV (hierna te noemen Ascending people) gedane offertes en op door Ascending people gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever, hierna te noemen opdrachtgever.2.Werknemers of hulppersonen van Ascending people mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.3.Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

1.Offertes behelzen een aanbod dat pas rechtsgeldig is als partijen alle voorwaarden van toepassingzijnde op dat aanbod aanvaarden binnen de daartoe gestelde termijn en dit beide middels hetondertekenen van het daartoe opgestelde offerte document aan elkaar bekrachtigen. Het ondertekenenvan een aanbod/offerte uitgebracht door Ascending people door slechts een van de partijen is nietbindend en derhalve ook niet rechtsgeldig. Uitvoering geven aan een opdracht start der halve nooit eerderdan het moment dat het contract door beide partijen rechtsgeldig is getekend. Ascending people is te allentijde gerechtigd door haar uitgebrachte offertes in te trekken en/of te wijzigen. Dit geld voor mede voorsituaties waarin: – blijkt dat opdrachtgever niet alle relevante informatie beschikbaar heeft gesteld ,onjuiste informatie heeft gegeven dan wel informatie bewust niet beschikbaar heeft gesteld.

2.Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Een overeenkomstkomt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Ascending people en de opdrachtgever.

3.Wijziging van een overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden door

schriftelijke aanvaarding daarvan door Ascending people. Bij wijziging van de overeenkomst op verzoekvan de opdrachtgever vergoedt de opdrachtgever aan Ascending people de daarmee gepaard gaande(meer)kosten.

4.Voor zover op verzoek van de opdrachtgever overeengekomen wijzigingen vertragingen tot gevolg

hebben, komen deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 3 – Prijzen

1.Alle door Ascending people opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de goederen en/ofdiensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiginguitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.Door Ascending people opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldendeinkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na hetsluiten van de overeenkomst een of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan, isAscending people gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

Artikel 4 – Betaling en zekerheden

1.De opdrachtgever is verplicht het haar gefactureerde binnen 14 dagen na factuurdatum op een van

Ascending people ’s bankrekeningen te voldoen.

2.Nalatigheid van de opdrachtgever terzake van het afnemen van zaken of het Ascending people niet inde gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichtingvan de opdrachtgever onverlet.

3.Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in

verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval worden alle verplichtingen van de

opdrachtgever jegens Ascending people uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever enAscending people gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar -ongeacht of Ascending people terzakebetalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd- en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle doorAscending people geleden en te lijden schade.Algemene voorwaarden

4. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een

rente verschuldigd van 1,5% per maand over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom,

waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend. De verschuldigde rente

wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in art. 6:119 lid 2 BW.

5. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de

opdrachtgever, met een minimumbedrag van € 250,00.

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst

openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Ascending people is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken om zekerheid te stellen voor de door de opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst te verrichten betalingen. Indien een verzochte zekerheidsstelling niet binnen de daartoe door Ascending people gestelde (redelijke) termijn wordt verstrekt en/of indien niet binnen de vervaltermijn van een factuur door de opdrachtgever volledig is betaald, is Ascending people gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte -zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst- op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Ascending people op betaling van het reeds gepresteerde en op schadevergoeding.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De leden van dit artikel zijn van toepassing in de volgorde van hun vermelding, en voor zover mogelijk

tevens cumulatief.

1. Algemeen

a. De aansprakelijkheid van Ascending people is beperkt tot de door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van Ascending people.

b. Ascending people is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (gebruik van) door de opdrachtgever verstrekte (gebrekkige) materialen, (onjuiste en/of onvolledige) gegevens en/of documenten.

c. Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van Ascending people wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ascending people beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering.

d. De aansprakelijkheid van Ascending people is voorts beperkt tot het bedrag gelijk aan de op grond van de betreffende overeenkomst aan de opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen

exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

e. Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde overeenkomst leidt tot (regelmatige) facturen

over een periode van langer dan drie maanden, zal Ascending people nimmer meer verschuldigd zijn aan de opdrachtgever dan de over de laatste drie maanden voorafgaande aan de tekortkoming van

Ascending people die tot de schade heeft geleid, aan de opdrachtgever ingevolge de betreffende overeenkomst gefactureerde bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

f. De aansprakelijkheid van Ascending people voor schade als gevolg van fouten van een door Ascending people en/of de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde is beperkt tot zover als de derde Ascending people effectief vrijwaart, waarbij Ascending people al hetgeen zal doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, waaronder het medewerking verlenen aan de opdrachtgever, om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te verkrijgen van de betreffende derde.

g. De totale aansprakelijkheid van Ascending people is beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro), behoudens de totale aansprakelijkheid van Ascending people voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken, die is beperkt tot € 1.000.000,00 (zegge: één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Algemene voorwaarden

2. Beperkingen

Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel is Ascending people niet aansprakelijk:

a. voor niet-rechtstreekse, indirecte schade waaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

b. voor enige schade, indien Ascending people niet binnen 10 werkdagen nadat de opdrachtgever van de schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen daarvan schriftelijk door de

opdrachtgever op de hoogte is gesteld;

c. voor schade, indien en voor zover de schade is gedekt door een door de opdrachtgever gesloten

verzekering; voor schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of gegevens, indien de

opdrachtgever het betreffende ontwerp, de betreffende tekst of gegevens heeft goedgekeurd,

dan wel indien de opdrachtgever door Ascending people in de gelegenheid is gesteld daarover een controle uit te voeren, maar daarvan heeft afgezien;

d. voor schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of gegevens, indien de

opdrachtgever het tot stand brengen of het laten uitvoeren van een bepaald model, een bepaald

prototype of bepaalde proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, een

dergelijk prototype of een dergelijke proef waarneemwaar zouden zijn geweest zodat deze

hadden kunnen worden voorkomen;

e. en evenmin voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of vernietiging van materialen of

gegevens die aan Ascending people, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

3. Beëindiging aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van Ascending people vervalt door het verloop van één jaar te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Ascending people in ieder geval vervalt door verloop van één jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

4. Beperkende voorwaarden

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, om kopieën van de door hem verstrekte

gegevens en materialen ten behoeve van Ascending people beschikbaar te houden tot de uitvoering van de betreffende overeenkomst geheel is voltooid. Indien de opdrachtgever de in het vorige lid genoemde verplichting niet nakomt, kan Ascending people niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het wel nakomen van die verplichting niet zou zijn opgetreden.

Artikel 6 – Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Ascending people tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen.

2. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Ascending people voor schade van nabestaanden door het derven van levensonderhoud als bedoeld in artikel 6:108 BW, voor zover die schade het gevolg is van letsel van werknemers van Ascending people en/of overige bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, opgelopen bij de uitvoering van die overeenkomst, zodanig dat daarvan de dood het gevolg is.

3. De opdrachtgever vrijwaart Ascending people voorts ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien Ascending people zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou kunnen beroepen indien die derden als opdrachtgever de betreffende overeenkomst met Ascending people hadden gesloten.

4. Onder derden als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen personeel in dienst van de

opdrachtgever en andere (rechts)personen waarvan de opdrachtgever bij de uitoefening van zijn

werkzaamheden gebruik maakt. Algemene voorwaarden

Artikel 7- Schadeclaims derden

1. De opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade

waarvoor de opdrachtgever en/of de derde Ascending people (mede) aansprakelijk kunnen of zullen stellen, Ascending people daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.

2. De opdrachtgever zal dergelijke schadeclaims slechts afwikkelen in overleg met Ascending people (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens Ascending people.

Artikel 8 – Reclames

1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Ascending people gedane of niet gedane leveringen of werkzaamheden of op facturen, moeten bij Ascending people binnen 8 dagen na de uitvoering van de opdracht schriftelijk worden ingediend.

2. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de

opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op. Opdrachtgever zal nimmer uit

hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

Artikel 9 – Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. Indien Ascending people door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Ascending people na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Ascending people bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

2. Indien Ascending people door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, langer dan drie maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend

oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,

bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk,

storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Ascending people door haar eigen leveranciers -om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 10 – Ontbinding

1. Onverminderd de overige bepalingen in de algemene voorwaarden wordt de overeenkomst van

rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal

zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever, die de uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige

surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de

beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of

bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en

zekerheid stelt voor voldoening daarvan.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De

opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Ascending people geleden en te lijden schade.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor

hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met Ascending people gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden, is Ascending people gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door Ascending people geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Ascending people geleden en te lijden schade. Algemene voorwaarden

4. Een gelijke bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als omschreven in lid 3 van dit artikel

met dezelfde gevolgen als daar omschreven heeft Ascending people, indien door de opdrachtgever danwel één van zijn werknemers of hulppersonen voor het sluiten van de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst enig voordeel, hoe ook genaamd of van welke aard ook, is of wordt aangeboden of verschaft aan één van haar werknemers of hulppersonen alsmede indien in strijd met het in artikel 1. bepaalde gehandeld wordt.

Artikel 11 – Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich zowel vóór en gedurende het bestaan van de overeenkomst alsook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan welke derde dan ook enige mededeling te doen van gegevens betreffende bedrijfsaangelegenheden van de andere partij in de ruimste zin des woords, alsook gegevens betreffende de onderneming en de klanten danwel het bestaan, de aard en de inhoud van de (concept)overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens het betreft. Indien enige partij handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal hij aan de andere partij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding en direct opeisbare, niet voor korting of verrekening vatbare, boetesom verbeuren van € 5.000,00, onverminderd het recht van laatstbedoelde partij om naast de hiervoor bedoelde boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op alle met Ascending people gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen partijen eerst trachten deze geschillen in goed overleg op te lossen. Bij een eventuele rechtsgang zullen deze geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

Bijzondere voorwaarden voor werving en selectie

Artikel 1 – Opdrachtbevestiging

Bij onze opdrachtbevestiging wordt een uitvoeringsoverzicht verstrekt. Hierop worden tenminste

vastgelegd:

1. Naam van de opdrachtgever

2. Aard van de opdracht

3. Naam van de uitvoerende consultant

4. Omschrijving van de door Ascending people te verrichten werkzaamheden

5. Honorarium

6. Termijnen van betaling.

Artikel 2 – Werving- / selectieproces

1. Een aan Ascending people verstrekte opdracht tot werving resp. selectie van één of meerdere kandidaten voor de vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande of te ontstane vacature(s) omvat één of meerdere van onderstaande werkzaamheden:

a. In overleg en in samenwerking met de opdrachtgever vaststellen van een omschrijving en

analyse van de functie, waarvoor de vacature bestaat of zal ontstaan, alsmede een omschrijving

van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functieanalyse);

b. Uitvoeren van een zgn. file-search;

c. Opstellen van een advertentietekst, het uitbrengen van een media-advies en het begeleiden bij

de plaatsing; Algemene voorwaarden

d.Verzorgen van de werving- en selectie-activiteiten, zulks vanaf het opstellen van de oproepen tot

sollicitatie t/m het houden van interviews met geschikt geachte sollicitanten, alsook het

voorstellen van de kandidaten aan de opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding;

e.Testen van kandidaten;

f.Rapporteren en adviseren met betrekking tot één of meerdere kandidaten.

2.Ascending people gaat ervan uit dat inlichtingen die de kandidaten en opdrachtgever over zichzelfhebben verstrekt of die via referenties over hen zijn verkregen correct en volledig zijn.

3.Kandidaten, die door opdrachtgever zelf worden aangedragen, dienen de gehele procedure als

opgenomen onder 1.1 te doorlopen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3 – Einde van de opdracht

Een opdracht tot werving en selectie eindigt – behoudens tussentijdse beëindiging -:

1.met het door de opdrachtgever aan een kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde

aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst;

2.indien Ascending people, ondanks herhaalde pogingen en na verstrijken van een periode van maximaalzes maanden (of na verstrijken van enig ander tussen partijen schriftelijk overeengekomen periode), erniet in is geslaagd om de vacature conform de opdracht te vervullen;

3.indien de omschrijving van de functie gedurende de opdracht dusdanig door de opdrachtgever wordtgewijzigd, dat daardoor ook de eerder vastgestelde functie-analyse en beoordelingsvereisten

dienen te worden gewijzigd.

Artikel 4 – Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever is mogelijk wanneer:

1.in de vacature, resp. de te vervullen functie tussentijds is voorzien door een andere kandidaat, dan

welke is voorgedragen door Ascending people;

2.de vacature is komen te vervallen.

Artikel 5 – Kosteloze werving en selectie

1.Opdrachtgever is Ascending people geen vergoeding verschuldigd, mits de kandidaat door de opdrachtgever geplaatst wordt in het 1 jarige opleidingstraject van Ascending people en de opdrachtgever de hiervoor bedoelde opdrachtovereenkomst tekent.2.Indien de in lid 1. genoemde overeenkomst niet tot stand komt, of binnen een termijn van 6 maanden opgezegd wordt, is een werving en selectie vergoeding verschuldigd, Deze vergoeding is gelijk aan 20 % van het bruto jaarsalaris van de kandidaat bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Dit jaarinkomen omvat al hetgeen de kandidaat in een periode van twaalf maanden na indiensttreding (aanvang werkzaamheden) feitelijk aan salaris (beloning) inclusief vakantietoeslag, dertiende maand, provisie en eventueel andere overeengekomen emolumenten zou hebben genoten, voor zover dat vaste componenten zijn.3.Indien de door Ascending people uitgevoerde opdracht leidt, hetzij gelijktijdig, hetzij binnen een jaar na het einde daarvan, tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten (zonder daaraan gekoppeld het traineeship) met (1 of) meerdere kandidaten dan in de opdracht voorzien, ongeacht voor welke functie, is opdrachtgever de vergoeding terzake van werving en selectie verschuldigd over iedere aldus door hem met een kandidaat aangegane arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook indien de opdrachtgever de voorgestelde kandidaten tewerkstelt via een derde partij.

Artikel 6 – Geheimhouding

1.Ascending people zal de door opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen enslechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader aanhem verstrekte informatie – waaronder die aangaande de kandidaten – strikt vertrouwelijk behandelen.

2.Het is opdrachtgever, zonder toestemming van Ascending people, niet toegestaan gegevens metbetrekking tot kandidaten, die niet bij opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aanderden ter inzage te geven, resp. met dezen in contact te treden.Algemene voorwaarden

Artikel 7 – Voorkoming van discriminatie

Zowel Ascending people als de opdrachtgever zullen bij de werving, selectie en begeleiding geen onderscheid maken op grond van geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap, chronische ziekte of een ander verboden onderscheid. Werving en selectie vindt uitsluitend plaats op basis van de voor de opleiding en coaching relevante eisen.

Artikel 8 – Overige bepalingen

1. De selectie en voordrachten van kandidaten aan opdrachtgever geschieden naar beste inzicht en

overeenkomstig de normen van goed vakmanschap, onverminderd het gestelde onder 2.2.

2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Ascending people is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten of diens verwachtingen. Evenmin is Ascending people aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van kandidaten, die bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.

3. De door Ascending people opgegeven tijd, waarbinnen een opdracht kan zijn voltooid, geldt steeds als indicatie en is voor Ascending people niet bindend.